Angående tilsyn

Tilsyn med hjemmeundervisningen

 

Hva er tilsyn?

Opplæringsloven § 14-3 «Kommunalt tilsyn med heimeopplæring»

Siden alle barn har krav på grunnskoleopplæring, plikter kommunen å føre tilsyn med hjemmeundervisningen. Ansvaret for at tilsynet skjer ligger hos tilsynslæreren. Foreldrene skal tas med på råd om tilsynet, i tråd med intensjonene i forarbeidet til Opplæringsloven der dette kommer særlig tydelig frem. Gjensidig tillit er en forutsetning for et effektiv tilsyn. Det er f.eks. viktig at foreldrene tas med på råd ved utvelgelse av tilsynsfører slik at dette er en person som begge parter kan ha tillit til.

I forarbeidene til Opplæringsloven kommer dette spesielt tydelig frem. Her understrekes viktigheten av at kommunen gjennomfører tilsynet i samarbeid med foreldrene. (Avsnitt 3-11).Se også Odeltingsproposisjon nr 46 for grenseoppgangen mellom skole og hjemmeundervisning. Her står det blant annet at "..skolen skal utøve sitt ansvar med respekt for foreldrenes rett til å sikre opplæring i samsvar med deres egen religiøse og filosofiske overbevisning..".

For å sikre oss mot omsorgssvikt og ulike former for overgrep mot barn, har samfunnet en del mekanismer. Disse mekansimene skal fange opp dem som ikke har det bra, og hjelpe dem dersom det trengs. Dette sikkerhetsnettet består hovedsaklig av våre medmennesker, familie, venner, naboer og bekjente.

Men også offentlige instanser som helsestasjon, fastlege, barnehage, barnevern, tannlege og skole har viktige sikringsroller. Når man hjemmeunderviser, har barnet potensielt mindre kontakt med slike offentlige instanser (men kanskje desto større kontaktflate med samfunnet forøvrig), og derfor er det behov for et formelt tilsyn med opplæringen. Barnet har krav på opplæring, og tilsynet er til for å påse at barnet altså får det det har krav på.

Tilsyn er på denne måten i felleskapets interesse. Vi vil at alle barn skal ha det godt.

Hvordan skjer tilsynet?

Den praksis som er rådende i dag, er at kommunen og familien i fellesskap blir enige om en tilsynslærer. Tilsynslæreren plikter å ta kontakt med familien, og avtaler så å møtes en til to ganger i skoleåret. Normalt skjer møtene på skolen, eller annen offentlig plass som et bibliotek, grendehus osv. Om ikke den hjemmeundervisende familien selv ønsker det, er hjemmebesøk normalt ikke en del av tilsynet.

En del foreldre velger å føre dagbok, hvor de dokumenterer hva barnet har vært igjennom det siste skoleåret. Dette er da basert på Kunnskapsmålene, eller andre pedagogiske retninger.

Ut fra samtaler med familien og kjennskap til barnet over tid, skal tilsynslæreren vurdere om opplæringen er god nok. Etter hvert tilsynsmøte, skal tilsynslærer utarbeide en rapport med kopi til foreldrene, der man konkluderer med om opplæringen er tilstrekkelig eller ikke.

Basert på en slik konklusjon kan det eventuelt bli akutelt å prøve/teste barnet i faglige kunnskaper. Skulle videre tilsyn vise at barnet ikke får den opplæringen det har krav på, kan kommunen kreve at barnet begynner på skole.

Merk at når det i lovteksten står at barnet kan kalles inn til "særskilte" prøver, er dette akkurat det; Kun etter et forutgående tilsyn, og kun dersom det er tvil om hjemmeundervisningen er tilstrekkelig. Skolens vanlige skriftlige tester som nasjonale prøver, kratleggingsprøver og lignende, er normalt ikke en del av tilsynet.

Med sitt kjennskap til barn og læring, vet også tilsynslærere at det er store individuelle forskjeller når det gjelder hva ulike barn lærer til hvilke tid. Dette tas med i betraktningen. Best effekt med tilsynet oppnås når barn og undervisning følges opp over tid.

Gjennom et godt samarbeid med tilsynslærer, kan tilsyn være god hjelp og støtte i hjemmeundervisningen. Imidlertid møter ofte foreldre som ønsker hjemmeundervisning et byråkratisk og bastant språk i brevene de får fra kommunen. Dette kan kanskje virke unødvendig og lite samarbeidsfremmende for enkelte, men husk at dette ofte er nettopp byråkratiske formuleringer og lovsitater. Og de er oftest ikke formulert av tilsynslærer.

 

Marta Straume tlf. 55241797 er den med bredest og lengst erfaring når det gjelder tilsyn med hjemmeundervining i Norge. Hun tilbyr også kommuner kurs i hvordan man skal føre tilsyn med hjemmeundervisning.

 

Dear Lord

"Dear Lord, I do not ask

That Thou should'st give me some high work of Thine,

some noble calling, or some wondrous task;

Give me a little hand to hold in mine,

Give me a little child to point the way

Over the strange, sweet path that leads to Thee;

Give me a little voice to teach to pray,

Give me two shining eyes Thy face to see.

The only crown i ask, dear Lord to wear

Is this; that I may teach a little child.

I do not ask that I may ever stand

Amond the wise, the worthy, or the great;

I only ask that softly, hand in hand,

A child and I may enter an the gate"

Author unknown

KVINNENS SKJØNNHET, skrevet av Tuva Linn Hansen

Paulus advarer og oppfordrer til; å ikke la oss danne lik denne verden(menneskers syndige tankegang)men bli forvandlet ved fornyelsen av våre sinn, så vi kan prøve hva som er den gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje(Rom 12:2).

Vi trenger stadig å fornye vårt sinn hos Gud, fordi vi er under innflytelse av verdens tankegang. Djevelen gjør hva han kan for å ødelegge skapelsen slik Gud hadde tiltenkt det. Jeg må si at han gjør en god jobb i å herse med og ødelegge mange kvinner i dag. Vi blir oppfordret til å "selge" kroppen vår ved å kle og te oss utfordrende, slankepress, unge jenter(eller barn) blir lurt til å tro at de er modne for seksuallivet osv. Vi må vite at vi er i krig mot alt dette, men vi er heldigvis på vinnerlaget. Gud på vår side. Vi har en viktig oppgave i å spre Guds sannhet om kvinner til hverandre og til verden. Mitt ønske er at dette møtet vil bli en inspirasjon til strid. Midlene vi skal bruke er vår femininitet og integritet i Gud!

Kvinnens skjønnhet, slik Gud har skapt henne.

"så sa Gud:"La oss gjøre mennesker i Vårt bilde, etter Vår lignelse. Så skapte Gud mennesket i Sitt bilde. I Guds bilde skapte ham dem. Til mann og kvinne skapte Han dem? Da så Gud det Han hadde gjort, og se, det var overmåte godt."   1 Mos.1;26-27 og 31.

 

Se, det var overmåte godt! Det var godt slik Gud hadde gjort det, han var fornøyd med resultatet, da han skapte først en mann, som han så ikke hadde det godt alene og som han velsignet med en kvinne. Han skapte mann og kvinne ulike, begge i Sitt eget bilde. Mann og kvinne skulle få være en avglans av Den Allmektige Gud, på hver sin måte.

Ikke noe menneske kan beskrive Guds skjønnhet og herlighet. Flere forfattere i bibelen har prøvd å beskrive den(som Johannes, David og Salomo). Jordkloden med dets fantastiske dyre - og planteliv kan ikke skape ett komplett bilde av Guds herlighet, kun en avglans.  Moses ba om å få se Herrens herlighet. Da sa Gud at han skulle la sin godhet, nåde og barmhjertighet gå forbi ham, men han tillot ikke Moses å se hans åsyn. For ikke noe menneske kan se Guds åsyn og leve. Men Moses fikk se Herren bakfra, og da Moses trådte ned fra Sinaifjellet strålte huden i ansiktet hans.  Guds vesen er så vakkert og full av nåde, sannhet og kjærlighet at Moses strålte etter å ha sett det. Tenk at vi er skapt i dette bildet. Jeg har lyst til å dykke dypere inn i hva skjønnhet virkelig er. Synden har skapt et skjønnhetsideal. I verden er skjønnhet definert slik: 175 høy, lange slanke ben, veltrent kropp, null magefett, store pupper, sprettrumpe, fyldige lepper og et smalt ansikt. De fleste kvinner jobber for en tilnærming til dette. Ytre skjønnhet. Moten, som jeg nevnte, skal fremheve kroppen, være sensuell og sexy. Den skal trekke oppmerksomheten til kroppen.  Alt dette går kun på ytre skjønnhet.

Dette idealbilde bør ikke være vårt ideal. Hva er Guds ideal? Hva mener han om kvinnelig skjønnhet? Det er ingen tvil om at Gud har sans for det som er vakkert! Se på de fargerike og vakre blomstene, fuglene, korallene, dyrene og krystaller.  Og oss? er du fornøyd slik Gud har skapt deg? Det er nemlig Gud. Dette tror jeg vi trenger å la synke inn.  Det er ingen tvil om at det er kvinnen som er den vakreste av mann og kvinne. Og Gud gjorde det slik. Han skapte kvinnelig skjønnhet for at mannen skulle tiltrekkes henne. Det ligger i oss at vi ønsker å være tiltrekkende. Det er ikke noe galt i dette. Det er gjort fullkomment vakkert, fra skapelsens side. Men da syndefallet kom ble den rene skjønnheten borte. Hvorfor? Jo fordi, som det står i romerne(1:22-25), mens menneske gjorde krav på å være vise ble de bare dåraktige og de byttet bort den uforgjengelige Guds herlighet med et bilde gjort lik et forgjengelig menneske, og bilder av fugler, firbente dyr og krypdyr. Derfor overgav Gud dem også i deres hjertes lyster til urenhet, slik at de vanærer sine legemer seg imellom. De byttet bort Guds sannhet mot løgnen og æret og dyrket skapningen fremfor Skaperen, han som er lovprist i evighet. Amen.

Syndefallet har ødelagt mye for menneskeslekten fordi de ble revet bort ifra Skaperen. Fokuset som skulle vært på Gud ble byttet ut med avgudsdyrkelse av det han hadde skapt. Det er denne avgudsdyrkelse som tar bort skjønnheten og renheten vår. Som Guds døtre er vi kalt til å gjenoppdage dette, komme tilbake til vår rette stand.  Det skjer kun ved at våre hjerter igjen hengir seg og overgir seg til Gud, og gjenoppdager Guds skjønnhet. Slik som vi kvinner lengter etter at en mann skal oppdage vår indre skjønnhet og ?forgude? oss for den, på samme måte lengter Gud etter at vi skal oppdage hans skjønnhet og jage etter å kjenne ham. Det er helt tydelig å lese i Høysangen.  Vi ser det igjen, vi er skapt i Hans bilde!

Kanskje det kan være en påminner for oss jenter, at den lengselen vi har etter at en mann skal finne oss og oppdage vår skjønnhet er den samme lengselen Gud har. Han lengter også etter å elske oss ubetinget. Problemet er at vi ikke lar ham gjøre det. Verdens kvinner jager etter bekreftelse og kjærlighet og de bruker ofte kroppen sin som lokkemiddel.  De går ofte skuffet bort med flere sår i hjertet. Er vi lik verdens kvinner? Eller er vi kvinner med hele hjerter som er tilfredsstilt av fellesskapet med den kjærlige, nådefulle og barmhjertige Gud? Dette er et spørsmål jeg stadig må minne meg selv om fordi jeg faller bort i fra tryggheten i Gud. Jeg tror vi trenger å ransake våre hjerter kjære søstre. Hvordan kan vi bringe håp til denne verden om vi selv ikke har fått våre hjerter fylt av Guds sannhet og kjærlighet? Verdens kvinner gjør seg harde for å overleve. Vi bør gjør oss mer og mer sårbare fordi våre hjerter er i havn. Manner vi oss opp og gjør oss harde for ikke å bli såret når vi møter denne verden? Eller gjemmer vi oss bort, for å være på den sikre siden? Hviler vi trygt i vår Faders hender? Vi kan umulig være et bilde av Gud om vi ikke har kommet nær ham. Hvordan møter vi mennesker, ja selv våre egne søstre? Er det med krav, skepsis og tilbakeholdenhet, eller er det med kjærlighet, omsorg og overbærenhet? Hvordan vi møter andre avslører nemlig hva slags bilde vi har av Gud og hva vi har latt ham vise oss av seg selv. Det er på fruktene man ser om grenen er i kontakt med stammen. Jeg sier ikke dette som en skremselspropaganda. Gud kaller deg nær til seg, han lengter etter å helbrede ditt hjerte og gjøre deg hel.  Han viser deg ikke bort selv om du sårer og skuffer ham gang på gang. Hans kjærlighet til deg rokkes ikke. Tror du på dette og er du grunnfestet i det? Han ønsker å være ditt vern og ditt skjold. Lar vi Ham være det?

Det er et vakkert hjerte som skaper et vakkert ytre.  Som jeg nevnte tidligere så tror jeg at ønske om å være vakre er lagt ned i kvinners hjerte. Djevelen har herjet med denne sannhet, og det er for oss å ta det tilbake og gjøre det til noe godt og vakkert igjen. Jeg er overbevist om at Gud ikke ønsker å ta bort denne gleden fra oss, også når det gjelder ytre skjønnhet. Vi trenger bare å tune inn på Guds kanal når det gjelder skjønnhetsidealet!  La oss gå til 1.Tim 2:8-14:

Jeg vil altså at mennene på ett hvert sted skal be slik at de løfter hellige hender, uten vrede og trette. LIKESÅ skal kvinnene kle seg sømmelig og pynte seg i ærbarhet og med måtehold, ikke med hårfletninger og gull eller perler eller kostbare klær, men med gode gjerninger, slik det sømmer seg for kvinner som bekjenner seg som gudfryktige.

Her påpeker Paulus først at han ønsker at menn skal legge av seg sinne, uenigheter og kamplyst(noe som ligger for menn) og de skal løfte hellige hender i enhet. Deretter sier han likeså, altså slik mennene skal løftehellige  hender til Gud og legge av seg sine laster, slik skal kvinnen kle seg sømmelig og pynte seg i ærbarhet og med måtehold.

 Det vil si at det finnes klesdrakt som ikke er sømmelig for en gudfryktig kvinne. Dette kan være et vanskelig emne. Det hadde kanskje vært enklere om Paulus kom med en spesifikk liste her, men det gjør han ikke. Men han sier at hun skal pynte seg med ærbarhet og måtehold. Legg merke til at det står pynte seg. Det er altså ikke noe galt i det, men det skal være med ærbarhet og måtehold. Jeg mener at en klesdrakt er ærbar når den fungerer som en slags ramme for ansiktet ditt. Med det mener jeg at det er ansiktet ditt som blir fremhevet, og ikke kroppen din. Verden vil at kvinnen skal være sensuell og vekke lyst hos mennene. Det er et resultat av synden. Gudsfryktige kvinner kan kle seg vakkert og elegant uten at det er sensuelt, eksklusivt og overdrevent. Det står videre i Timoteus at det ikke skulle være med hårfletninger, gull, perler og kostbare klær.  Hvis vi går tilbake til de greske kulturene så skal jeg si deg vi snakker om hårfletning, de kunne bruke dager på sine håroppsatser. Vi ser at Isak gav kostbare smykker og neseringertil sin vordende brud Rebecca. Dette ble altså ikke ansett som noe ugudelig. Jeg tror ikke at vi skal sette opp regler om at smykker og hårfletninger er galt, men vi må ta essensen av det Paulus ønsker å få fram. Det passer seg ikke for en gudfryktig kvinne å bruke masse penger og tid på utseende. I ordspråkerne 31 ser vi eksempel på en vis kvinne som legger sin flid i å skaffe klær og mat til seg selv og sitt hus. "Hun forstår at hun gjør en god handel,hun lager seg tepper, hennes egne klær av fint lin og purpur". Vær økonomisk og kreativ, skap med enkle midler en elegant, ærbar og feminin klesdrakt. Styrke og verdighet er hennes kledning" står det i Ord. 31:25 "hun smiler mot dagen som kommer" . Jeg vil oppfordre alle til å gå inn i disse versene og be Gud om å gi deg visdom.  Jeg ber ofte en bønn når jeg skal gå å handle klær at jeg må finne noe som er til behag for Gud. Når sant skal sies så er det virkelig en jobb å finne klær som jeg syns er fine, hvor det samtidig ikke er for stramt, kort eller for dyp utringning.  Jeg ser også at gutte- og jentemoten er skremmende lik. Forskjellene mellom gutter og jenter viskes ut. Så vi har en utfordring her, spesielt oss unge jenter, men den tar vi, ikke sant? La oss heller ikke glemme å kle oss med gode gjerninger. Vi er skapt til å være gode hjelpere. Hun åpner sin hånd for den fattige, ja, hun rekker hendene ut til den trengende(v20). Guds barmhjertighet er lagt spesielt sterk ned i kvinnens hjerte. Omsorgen for våre barn, for vår neste, for den lidende er plantet i oss. Hengivenhet. La oss utøve det! Det er skjønnhet. Hvem kan vel si at Mor Theresa eller Corrie Ten Boom er annet enn skjønne?

 En kvinne skal ta imot læren i stillhet, hun skal underordne seg. Jeg tillater ikke en kvinne å opptre som lærer eller være mannens herre, hun skal være i stillhet. For Adam ble skapt først, deretter Eva.  Og Adam ble ikke dåret, men kvinnen ble dåret og falt i overtredelse.

Disse versene har det vært mye strid om i kristen sammenheng. Og i verden er ordet underordnelse et avskydd uttrykk, fordi det forbindes med undertrykkelse. Men det er ikke slik Gud tiltenkte det. Det er snakk om en ansvarsfordeling. Mannen ble utpekt til å være leder for kone, familie og menighet. Mann og kvinne har blitt gitt ulike oppgaver.  Paulus formaner oss kvinner til å være disipler og ikke til å være til skam for menigheten. Påbudet om at en kvinne ikke skal være lærer henviser til apostolisk embete i menigheten. Det er ikke vår oppgave å være over mannen i menigheten, det er hans. Det betyr ikke at vi ikke skal undervise, forkynne sannhet, oppmuntre og formane(som er andre ord for profeti) for det ser vi mange eksempler i Bibelen på kvinner som gjør. Og vi har fått et spesielt ansvar for å lede være barn. Det at Adam ble skapt først er et uttrykk for at han er gitt ansvaret for å lede. Og det at Eva lot seg friste betyr ikke at Adam er moralsk og åndelig overlegen i forhold til henne. Det tyder på at vår tillitsfullhet gjør oss mer mottakelig for forførelse.  Jeg syns det stod så fint i studiebibelen min som kommentar til denne ansvarsfordelingen.

Å være hjemmeværende, kone og mor er en like høyverdig jobb som alt annet Gud inspirerer til, særlig når vi ser på mødrenes innflytelse på utformingen av barnas fremtid, som i sin tur former menighetens og nasjonens historie.

Dette med å tie tror jeg er et punkt som vi kvinner trenger å ta til oss, i mange sammenhenger. Vi har en lei tendens til å la tungen løpe løpsk, og veldig ofte er vi flinkere til å ordlegge oss og argumenter enn det menn er. Fristelsen til å endre på andre mennesker ved å bruke ord ligger nær til mange kvinner. Og jeg ser mange eksempler på ekteskap hvor kvinnen har overtaket på mannen, verbalt sett. Det er ikke et vakkert syn. Her trenger jeg å gå i meg selv, for jeg kan kjenne på denne tendensen selv. Menn trenger at vi ærer dem, ikke overkjører dem med ord. Vi bør forstå at våre gjerninger har mye større virkningskraft overfor en mann enn det ord har. Dersom du ser noe i din mann eller din bror som ikke er godt. Ydmyk deg, og det vil smelte hans hjerte. Peter uttrykker det slik i hans første brev, kapittel 3,v.1: Dere hustruer skal på samme måte underordne dere deres egne menn, for at de, selv om noen ikke lyder ordet, kan bli vunnet uten ord ved sine hustruers livsførsel.

Det er et vers i Jesaja(30:15) som jeg stadig blir minnet på:

I stillhet og tillit skal din styrke være.

I stillhet! Og tillit til at Gud har kontroll. Gi kontrollen til Gud! En stille ånd er noe vakkert for Gud, han har behag i det.  Hvis vi ønsker å være kvinner etter Guds hjerte så trenger vi først og fremst å gi fra oss kontrollen og kaste oss i Guds armer! Gi Gud ære i alt du gjør og er. Det er det som er kilden til den skjønnheten, renheten og kjærligheten som vi er skapt til å formidle. Må Gud rikelig velsigne dere mine søstre, til et liv tett på Guds hjerte.

Homeschool-conference

This week we attended Nhuf's annual conference in Telemark, Norway. This years topic was "Experiences with evaluation".  The speakers shared useful information and tips. We also met some wonderful people that shared their stories of homeschooling with us. One of these families have been homeschooling their three children for fourteen years. It was so uplifting to see how these children now has become three wonderful, confident young adults, all making their path into the "grown up"- world.  Different stories for each family, but one thing in common; we all strive to do our very best for our children and to prepare them for the time that comes when they must make their our choices.

 

 

Les mer i arkivet » September 2014 » August 2014 » April 2014
1+1+1+1=1
To the world it makes no sense,
to God it is perfect sense.Join us on our journey through exploring and learning - in the light of our Heavenly Father.
gratisdesign av Tonjemt
hits